افعال حالت ذهنی

دسته: مقالات

افعال حالت ذهنی

Use mental state verbs in your everyday routines استفاده از افعال حالت ذهنی در کارهای روزمره در طول روز  با فرزندتان درباره افکار، باورها و احساسات خود صحبت کنید. این به فرزند شما فرصت های بیشتری برای شنیدن افکار شما…

رشد ژسچرها (حرکات بیانگر)

هماهنگی بین ژست ها و صداسازی ها در طول ارتباط در بیش از نیمی از کودکان با رشد طبیعی دیده می شود. کودک قبل از ترکیبات کلمه-کلمه از ترکیبات کلمه-ژسچر استفاده می کند. کودکان طبیعی از اولین ماه های زندگی…

rosewoodphotography