برچسب:  <span>جسچر</span>

برچسب: جسچر

رشد ژسچرها (حرکات بیانگر)

هماهنگی بین ژست ها و صداسازی ها در طول ارتباط در بیش از نیمی از کودکان با رشد طبیعی دیده می شود. کودک قبل از ترکیبات کلمه-کلمه از ترکیبات کلمه-ژسچر استفاده می کند. کودکان طبیعی از اولین ماه های زندگی…

rosewoodphotography