برچسب:  <span>ژسچر، اختلالات گفتار و زبان، گفتاردرمانی، گفتار، زبان</span>

برچسب: ژسچر، اختلالات گفتار و زبان، گفتاردرمانی، گفتار، زبان

  • خانه
  • -
  • ژسچر، اختلالات گفتار و زبان، گفتاردرمانی، گفتار، زبان

رشد ژسچرها (حرکات بیانگر)

هماهنگی بین ژست ها و صداسازی ها در طول ارتباط در بیش از نیمی از کودکان با رشد طبیعی دیده می شود. کودک قبل از ترکیبات کلمه-کلمه از ترکیبات کلمه-ژسچر استفاده می کند. کودکان طبیعی از اولین ماه های زندگی…

rosewoodphotography